mshd.net
当前位置:首页 >> 急求GM(1,N)的mAtlAB程序!!!! >>

急求GM(1,N)的mAtlAB程序!!!!

% GM(1,1)模型计算及检验、作图。文件名fungry1.m function GM1=fungry1(x0) %输入原始数据x0 T=input('T=') x1=zeros(1,length(x0)); B=zeros(length(x0)-1,2); yn=zeros(length(x0)-1,1); Hatx0=zeros(1,length(x0)-1,2); Hatx00=zeros(1,leng...

%灰色预测模型程序 clear syms ab; c=[a b]'; A=[27.4 29.061 31.851 34.223 40.521 46.54 47.065 52.085];%这里填已知的前1900个数(前面已填写的是8个我之前做的,直接删掉填你的就行了) B=cumsum(A);%累加 n=length(A); for i=1:(n-1) C(i)=...

GM数组第1到第N个元素

GM(1,N)模型是怎么样的?

clc,clear x0=[692.5 649.6 669.8 596.0 607.9 617.9 635.2 652.2 667.8 682.8 675.1 695.7]; n=length(x0); lamda=x0(1:n-1)./x0(2:n) range=minmax(lamda) x1=cumsum(x0) for i=2:n z(i)=0.5*(x1(i)+x1(i-1)); end B=[-z(2:n)',ones(n-1,1)]; ...

%%%%%%%%%%%%%%%%把下面函数保存为gmcal.m文件%%%%%%%%%%% function gmcal=gm1(x) sizexd2 = size(x,2); %求数组长度 k=0; for y1=x k=k+1; if k>1 x1(k)=x1(k-1)+x(k); %累加生成 z1(k-1)=-0.5*(x1(k)+x1(k-1)); %z1维数减1,用于计算B yn1(k-1...

function GM1_1(X0) %format long ; [m,n]=size(X0); X1=cumsum(X0); %累加 X2=[]; for i=1:n-1 X2(i,:)=X1(i)+X1(i+1); end B=-0.5.*X2 ; t=ones(n-1,1); B=[B,t] ; % 求B矩阵 YN=X0(2:end) ; P_t=YN./X1(1:(length(X0)-1)) %对原始数据序列X0...

灰色预测是吧 已经调试过,没有问题 %灰色模型被调用子函数,该子函数命名为gm_1_1.m function [y,p,e]=gm_1_1(X,k) x_orig=X; predict=k; x=cumsum(x_orig); n=length(x_orig); %生成灰色函数 for i=1:(n-1); B(i)=-(x(i)+x(i+1))/2; end B=[B'...

clc,clear x0=[692.5 649.6 669.8 596.0 607.9 617.9 635.2 652.2 667.8 682.8 675.1 695.7]; n=length(x0); lamda=x0(1:n-1)./x0(2:n) range=minmax(lamda) x1=cumsum(x0) for i=2:n z(i)=0.5*(x1(i)+x1(i-1)); end B=[-z(2:n)',ones(n-1,1)]; ...

function GM1_1(X0) %format long ; [m,n]=size(X0); X1=cumsum(X0); %累加 X2=[]; for i=1:n-1 X2(i,:)=X1(i)+X1(i+1); end B=-0.5.*X2 ; t=ones(n-1,1); B=[B,t] ; % 求B矩阵 YN=X0(2:end) ; P_t=YN./X1(1:(length(X0)-1)) %对原始数据序列X0...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com