mshd.net
当前位置:首页 >> 将Cstring转换成ChAr >>

将Cstring转换成ChAr

CString s = "abcd"; char *p = (LPSTR)(LPCTSTR)s;

微软有现成的转换函数,如下,在前面加个宏定义,USES_CONVERSION;然后用宏转换T2A。 CString str = _T("中国人"); USES_CONVERSION; char* p = T2A(str.GetBuffer(0)); str.ReleaseBuffer();

CString st=_T("123"); int nLength = st.GetLength(); int nBytes = WideCharToMultiByte(CP_ACP,0,st,nLength,NULL,0,NULL,NULL); char* path1 = new char[ nBytes + 1]; memset(path1,0,nLength + 1); WideCharToMultiByte(CP_OEMCP, 0, st, ...

1.传给未分配内存的const char* (LPCTSTR)指针. CString cstr(asdd); const char* ch = (LPCTSTR)cstr; ch指向的地址和cstr相同。但由于使用const保证ch不会修改,所以安全. 2.传给未分配内存的指针. CString cstr = "ASDDSD"; char *ch = cst...

字符数组要以 '\0' 结束。 CString str; char ch[3]; ch[0]=0xba; ch[1]=0x05; ch[2]=0x0; str=ch;

char数组转换成CString char szBuff[256]; CString str; str.Format( "%s ",szBuff);

常用的方法有如下两种 char* str = "it is a test"; CString str1 = str; //方法一,直接赋值 CString str2; str2.Format("%s",str);//方法二,利用format进行串的格式化

//CString转char *CString cstr;char *p =(LPSTR)(LPCTSTR)cstr;//char转 CStringCString.format(”%s”, char*);

1.传给未分配内存的const char* (LPCTSTR)指针. CString cstr(asdd); const char* ch = (LPCTSTR)cstr; ch指向的地址和cstr相同。但由于使用const保证ch不会修改,所以安全. 2.传给未分配内存的指针. CString cstr = "ASDDSD"; char *ch = cst...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com