mshd.net
当前位置:首页 >> 竭有什么组词? >>

竭有什么组词?

相关的组词: 竭劲竭力、竭诚、枯竭、衰竭 匮竭、穷竭、告竭、耗竭、

肾衰竭、竭泽而渔、殚精竭虑、心力衰竭、血竭、肾功能衰竭、竭诚、精疲力竭、竭尽全力、枯竭、声嘶力竭、竭力、彼竭我盈、滔滔不竭、用之不竭

相关组词 惫竭 竭心 竭力 枯竭 崩竭 旷竭 竭情 匮竭 穷竭 竭绝 进竭 空竭 竭涸 巴竭 嘶竭 竭智 竭命 竭诚 极竭 衰竭

竭劲 竭力、 竭诚、 枯竭、 衰竭、 匮竭、 穷竭、 告竭、 竭蹶、 耗竭、 刻竭、 倾竭、 力竭、 竭智、 竭蹷、 竭朴、 崩竭、 嘶竭、 竭蹙、 竭愚、 罄竭、 单竭、 竭涸、 覂竭、 熇竭、 竭命、 决竭、 空竭、 惫竭、 凝竭、 输竭、 屈竭、 竭绝...

竭组词是什么? 竭力、巴竭 血竭、倾竭 竭涸、匮竭 竭蹶、空竭 穷竭、屈竭 殚竭

竭可以怎么组词 : 竭劲 竭力、 竭诚、 枯竭、 衰竭、 匮竭、 穷竭、 告竭、 耗竭、 竭蹶、 刻竭、 竭蹙

殚精竭虑 竭泽而渔 竭力 枯竭 竭诚 精疲力竭 竭尽 殚精竭力 竭尽全力 取之不尽,用之不... 衰竭 声嘶力竭 彼竭我盈 殚财竭力 殚智竭力 竭蹶 竭力虔心 筋疲力竭 尽心竭力 滔滔不竭 唇竭齿寒 焚林竭泽 甘泉必竭 竭蹷 竭悃 竭智尽忠 竭忠尽智 尽忠...

常用词组 竭诚竭尽竭力竭泽而渔 竭 jié〈动〉形声。从立,曷声。本义:背举;用肩背负。 如:竭涸(干涸无水);枯竭(水源干涸) 如:耗竭(消耗净尽);竭蹶(资产匮乏);竭志殚力(用尽了意志和力量);竭诚尽瘁(尽心尽力)

竭:动词,穷荆可与名词和形容词搭配组词。 如: 竭诚 竭忠 竭力 竭智 竭尽 竭心 成语有: 竭力虔心 竭智尽忠 竭泽焚薮 竭尽心力 竭诚尽节 竭力尽能 竭诚相待 竭诚以待 竭尽全力 竭忠尽节 竭智尽力 竭忠尽智 竭泽而渔 竭心尽意

竭怎么组词 :竭劲竭力、竭诚、枯竭、衰竭、匮竭、穷竭、耗竭、竭蹶、告竭、竭蹷、竭蹙、竭智、竭朴、刻竭、倾竭、罄竭、力竭、崩竭、决竭、熇竭、单竭、嘶竭、竭涸、竭命、输竭、巴竭、血竭、竭忠、惫竭、屈竭、展竭、竭愚、涸竭、殚竭、竭绝、...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com