mshd.net
当前位置:首页 >> 用C语言编程:对一行电文进行加密,每个字符转换为... >>

用C语言编程:对一行电文进行加密,每个字符转换为...

#includevoid change(char s[]) {int i;for(i = 0; s[i]; ++i) {if(s[i] >= 'a' && s[i] = 'A' && s[i]

//对一行电文进行加密,每个字母转换为字母表中循环右移的第三个字母 //大写字母C加密后的ASCII码值为(c-62)%26+65 //小写字母C加密后的ASCII码值为(c-94)%26+97 #include void main() { //定义数组a和b,以及控制变量i char a[3]; char b[3]; i...

#include #include #include #include #define N 100 void main() { char a[N]; int i,len; memset(a,'\0',N);//初始化数组a printf("输入电文\n"); gets(a); len=strlen(a); if(len>N)//如果输入的电文超过定义数组定义长度,截取到数组定义长...

不好意思,刚才写的程序有点错误:现更正如下:(请编译人员不要删除!) #include #include #define N 100 void main() { char s[N]; int i; int a; printf("Input String:"); scanf("%s",s); for(i=0;i='A'&&s[i]='a'&&s[i]

#include void main() { char context[256]; int i=0;//context数组的下标 printf("Type the original text:\n"); gets(context); while(context[i]!='!'&&context[i]!=0)//如果原字符串忘加“1也应能正常结束 { if ((context[i]>='A'&&context[...

main() { char a[26],b[26]; int i; scanf("%s",&a); for(i=0;a[i]!='\0';i++) if('A'

#include #include void main () {char c;printf("请输入密码:");while((c = _getch()) != '\r') {if(c >= 'a' && c = 'A' && c

//这个加密算法也就是解密算法,也就是再把密文加密一次就是原文了 #include char enc(char ch) { if((ch>='a'&&ch='A'&&ch='a') { ch+=('a'+13-ch)*2-1; } else { ch+=('A'+13-ch)*2-1; } } return ch; } int main() { char s[20]="123abcmz8AB...

//*思路:定义两个数组分别为: char str[27]="zabcdefghijklmnopqrstuvwxy"; char digit[11]="9012345678"; 当读取到的字符为小写的时候:则将这个字符串转换结果可映射到srt数组中 为大写的时候只需要将上面的小写改改就可以了 同理为数字的时...

用c语言和 数据结构编写 哈夫曼编码系统 输出编码序列。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com