mshd.net
当前位置:首页 >> 26个英文字母音标 >>

26个英文字母音标

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg [ei] [bi:] [si:] [di:] [i:] [ef] [ʤi:] Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq [eiʧ] [ai] [ʤei] [kei] [el] [em] [en] [əu] [pi:] [kju:] Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz [a:] [es] [ti:] [ju:] [vi:] [dA...

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [dʒi:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dʒei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:...

|eI| Aa Hh Jj Kk |i:| Bb Cc Dd Ee Gg Pp Tt Vv Zz |e| Ff Ll Mm Nn Ss Xx Zz |ju:| Uu Qq Ww |ai| Ii Yy |əu| Oo |a:| Rr 还有不懂来问我,一般星期五上一次

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] ...

1 one [ w^n ] 2 two:[ tu:] 3 three:[ θri:] 4four:[ fo:] 5 five:[ faiv ]6 six:[ siks ]7 seven:[ 'seven ]8 eight:[ eit ] 9 nine:[ nain ] 10ten:[ ten ] 11 eleven:[ i'leven ]12 twelve:[ tw...

按元音的读音分类: 1.{ei}: a,h ,j,k; 2.{i:]: b,c,d,e,g,p,t,v; 3.[e]: f,l,m,n,s,x,z; 4.[ai]: i,y; 5:[ou]: o; 6.[u:]: q,u,w; 7.[a:]: r

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′d∧...

同一个字母在不同单词里面的发音不是完全相同

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com