mshd.net
当前位置:首页 >> C语言编程:输入一串英文字母,统计每个字母(不区分... >>

C语言编程:输入一串英文字母,统计每个字母(不区分...

#include void main() { char ch; //ch用来每次接收一个字符 int i,s[26]={0}; //数组s[]用来统计每个小写字母的个数 printf("please input a string:\n"); scanf("%c",&ch); while(ch!='\n') //输入一行字符,以回车键结束 { if(ch>'A'&&ch

#include #include #define MAX 100 int main() { char str[MAX]; // 输入的字符串,最大长度是MAX-1,因为有一个字符串结束符 int i = 0, count[52] = { 0 }; // count 数组用来存储各个字母出现的次数 scanf("%s", str); whil...

#include int main(void) { char str[100]; int i,n; n=0; for(i=0;i

#include int main() { int i=0, space=0, num=0, n=0, ch=0; char s[20]; printf("请输入一串字符 "); gets(s); while(s[i] != '\0') { if(s[i]==' ') space++; else if(s[i]='0') num++; else if(s[i]='a' || s[i]='A') ch++; else n++; i++; ...

参考我以前的回答: 回答1、http://zhidao.baidu.com/question/616080435819302692.html?oldq=1 回答2、http://zhidao.baidu.com/question/1987776019225223627.html?oldq=1

#include #include void shuru(char s[]) //输入并锁定长度 { printf("请输入字符串:\n"); gets(s); int i=0; if(i=strlen(s)>40) { printf("您输入的长度超过40\n"); shuru(s); } } void main() { char s[50]; //给50个长度 int i,dx,xx,qt; dx...

#include int main(void) { int i; //i和j都是循环变量 char j; char a; //保存输入的字符 int b[26]={0}; //存放26个字母的出现频率 while ((a = getchar()) != '\n') //输入字符直到遇到回车为止,while循环为核心算法 { for (j='A';j

main() { int zm=0,kg=0,sz=0,qt=0; char c; while( (c = getchar()) != '\n' ) //c=getchar是从键盘获取一个字符并赋值给c,\n是换行的意思 { if( (c>='a'&&c='A'&&c='0'&&c

#include #include main() {char s[100]; int i,dx,xx,qt; dx=0; xx=0; qt=0; printf("请输入字符串"); gets(s); for(i=0;i

#include #include int main(void) { char ch[100];/*假设字符串最长100个字符*/ printf("请输入字符串\n"); gets(ch);//可以实现输入空格 int len= strlen(ch);/*求字符串长度*/ for (int i=len;i>=0;i--) printf("%c", ch[i]); printf("\n"); }

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com