mshd.net
当前位置:首页 >> jAvA 字符串转AsCii >>

jAvA 字符串转AsCii

java中如何将一个字符转换为ascii码: 方法1: char c = 'a '; byte b =(byte)c; 方法2: 直接将这个字符转化为int型就可以得到ascii码值 char c = 'a '; int b = c; //字符的ascii码值 同理将一个ascii码转换为相应的字符: 例如:字符a in...

public static int getAscii(char cn){ byte[] bytes = (String.valueOf(cn)).getBytes(); if(bytes.length == 1){ //单字节字符 return bytes[0]; }else if(bytes.length == 2){ //双字节字符 int hightByte = 256 + bytes[0]; int lowByte = 2...

int a=‘1’; System.out.println(a);//1的ascall码,其他的同理 System.out.pirntln(Integer.toHexString(a));//打印出的是1的十六进制ascall码

如果是单个字符的话,直接转换就可以 int d = 97; char e = (char)d;如果是一串ascii码的话,最好存在byte[]中 byte[] b ={97, 98, 99};System.out.println(new String(b));

public static void main(String[] args) { try { String s = "测试"; byte[] b = s.getBytes(); StringBuffer sb = new StringBuffer(); for (int i = 0; i < b.length; i++) { sb.append(Integer.toString((b[i] & 0xff) + 0x100, 16).substri...

public class welcome { public static void main(String[] args) { String str="gjalg"; char[] cha=str.toCharArray(); for(char s:cha){ System.out.println("ascii的值"+s); System.out.println("+3后的字母"+(char)(s+3)); } } } 你可以看...

java中如何将一个字符转换为ascii码: 方法1: char c = 'a '; byte b =(byte)c; 方法2: 直接将这个字符转化为int型就可以得到ascii码值 char c = 'a '; int b = c; //字符的ascii码值 同理将一个ascii码转换为相应的字符: 例如:字符a in...

直接”int b=(char)a; “即可实现。 解释:上面”a“的值就是int类型的数值,b就是转换后的数值,如a =0;那么 b的值就是30; 备注:assic中”0“对应的就是”30“,”1“对应的是”31“,依次类推。但是大于9的就会没有对应的值,输出结果也就是为空。

看了几位的回答,感觉有点好笑,楼主本身就出了一个假命题,几位回答都没有弄清字符集的转换,楼主也不知道自己本身就犯了一个致命错误,“你好”本身就是一个多位编码,你却硬要用低位码去解码,不出错才怪呢? String s1 =new String(chinaStrin...

char c= new Scanner(System.in).next().charAt(0); if("0123456789".contains(c+"")){ System.out.println(c); }else{ System.out.println((int)c); }

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com