mshd.net
当前位置:首页 >> python DiCt.hAskEy >>

python DiCt.hAskEy

可以使用dict.keys(),像这样: >>> d = {'a': 1, 'b': 2}>>> 'a' in d.keys()True

a = {'a':1, 'b':2} a.has_key('c') -> False a.has_key('a') -> True

QueryDict不是标准Python字典.你直接这样就好: a = int(request.POST.get('a',0)) b = int(request.POST.get('b',0))

#是的,可以:#直接的就是: name = d[a] #name = 'su'#或者用:name = d.get(a,'default_name') #name = 'su'name = d.get('not_exist', 'default_name') #name = 'default_name'这个如果没有找到相对应的key,就会返回 defaultname

dict的key只要保证是不可变对象就行了。class不是对象,对象只有在实例化后才存在。

>>> d = {'c':1, 'b':2, 'a':3} >>> sorted( d.items() ) # 方法一 [('a', 3), ('b', 2), ('c', 1)] >>> keys = d.keys() # 方法二 >>> keys.sort() >>> for key in keys: ... print key, d[key] ... a 3 b 2 c 1 >>>

def add_num(dic, key, val): if key not in dic.keys(): return False if type(dic[key]) != "list": v = dic[key] dic[key] = list() dic[key].append(v) dic[key].append(val) return dic

#输出的顺序却不是我们预想的那样初始化的顺序,查询相关文献得知,Python保证遍##历字典所有元素,但不保证遍历的顺序,假如我们期望按预先的顺序进行遍历的话,#我目前找到一个办法,就是通过两个List分别存储Key和Value,然后通过zip合并为Di...

>>> dict = {}>>> dict['key'] = 'a'>>> print dict{'key': 'a'}>>>

dict.key() 方法:示例如下 --- In [77]: a = {'b': 'c'} In [78]: a.keys() Out[78]: ['b']

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com